NU Nama Narasumber
Drs. Sentot Irawan D, M.Si
1 [NARASUMBER] 
Dr. Abd. Gaffar, ST, M.Si
2 [NARASUMBER] 
Drs. A. Muh. Sukri Saiby, MT
3 [NARASUMBER] 
Drs. Y. Tri Kerwiady, M.Si
4 [NARASUMBER] 
Dra. Sekar Devi Riahanna, MM
5 [NARASUMBER] 
Ali Bas, SE, M.Si.
6 [NARASUMBER] 
Muh. Arifin Karim, SP
7 [NARASUMBER] 
Asirah, SE
8 [NARASUMBER] 
Drs. Sentot Irawan D, M.Si
9 [NARASUMBER] 
Drs. H.A. Talha, M.Si.
10 [NARASUMBER] 
Drs. A. Muh. Sukri Saiby. MT
11 [NARASUMBER] 
Drs. Y. Tri Kerwiady, M.Si
12 [NARASUMBER] 
Dra. Sekar Devi Riahanna, MM
13 [NARASUMBER] 
Abdi Halim, ST
14 [NARASUMBER] 
Muh. Arifin Karim, SP
15 [NARASUMBER] 
Ali Bas, SE, M.Si.
16 [NARASUMBER] 
Nurminsari, SH
17 [NARASUMBER] 
Drs. H. Sentot Irawan D, M. Si
18 [NARASUMBER] 
Very AS Pattiallo, SH.M.Si
19 [NARASUMBER] 
H. Muh. Awaluddin Ramli SIP, M. Si
20 [NARASUMBER] 
Suharya Angriani
21 [NARASUMBER] 
Hj. Salmiah, SH.M.Si
22 [NARASUMBER] 
Dra. Fitriyani Rachman Tamma,MM
23 [NARASUMBER] 
Drs. Widijatmoko, M. Si
24 [NARASUMBER] 
ImmamTaxwym, SH, M. Si
25 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba, SH, M.Si
26 [NARASUMBER] 
Very AS Pattiallo, SH.M.Si
27 [NARASUMBER] 
Drs. Sentot Irawan D, M. Si
28 [NARASUMBER] 
Ir. Rais Rahman, S. STP, M. Si
29 [NARASUMBER] 
Drs. A. Muh. Sukri Saiby, MT
30 [NARASUMBER] 
Musram A. Muchsin M. Si
31 [NARASUMBER] 
Drs. B. Sunardi
32 [NARASUMBER] 
Ir. H. Amir Rahman, M. Si
33 [NARASUMBER] 
DR. H. Muhammad Aswad, M. Si
34 [NARASUMBER] 
Drs. H. Basrowi, M. Si
35 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba, SH., MSi
36 [NARASUMBER] 
Drs. A. Muhammad Sukri, MT
37 [NARASUMBER] 
H. Awaluddin, S.IP, M.Si
38 [NARASUMBER] 
Drs. Y. Tri Kerwiady, M.Si
39 [NARASUMBER] 
Kurniati Tahir, S.STP, M.Si
40 [NARASUMBER] 
Ali Anwar
41 [NARASUMBER] 
Syafril
42 [NARASUMBER] 
Tasrid Halid
43 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba, SH, M.Si
44 [NARASUMBER] 
Drs. B. Sunardi
45 [NARASUMBER] 
Sabri Pabotori, S.STP, M.Si
46 [NARASUMBER] 
Ir. Muhammad Nur
47 [NARASUMBER] 
Syamsudin, S.IP
48 [NARASUMBER] 
H.MUSTARI SOBA SH,M.SI
49 [NARASUMBER] 
MUH.THAIYEB.MANINGKASI
50 [NARASUMBER] 
HAMKA.SH.MAP
51 [NARASUMBER] 
H.AMRULLAH BAKRI,S.SG,MH
52 [NARASUMBER] 
AYAHTULLAH ARJUN
53 [NARASUMBER] 
HASNIATI,ST
54 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba. SH MSi.
55 [NARASUMBER] 
HAMKA.SH.MAP
56 [NARASUMBER] 
ALI BAS,SE,Msi.
57 [NARASUMBER] 
AYAHTULLAH ARJUN
58 [NARASUMBER] 
Drs.H.Sentot Irawan D,M.si
59 [NARASUMBER] 
Drs.Nasaruddin,Msi
60 [NARASUMBER] 
ZULKIFLI
61 [NARASUMBER] 
ANDI MUSRAN ANDI MUCHSIN,S.Pi,Msi
62 [NARASUMBER] 
H.A.KURNIADY,SH,MM,MBA
63 [NARASUMBER] 
Ir.Hj.ROSNIAR ANWAR
64 [NARASUMBER] 
Ir.MUHAMMAD ARIFIN KARIM
65 [NARASUMBER] 
ALI BAS,SE.M.si
66 [NARASUMBER] 
ASIRAH
67 [NARASUMBER] 
ANDI MUSRAN ANDI MUCHSIN,S.Pi,Msi
68 [NARASUMBER] 
Dra NURAENI
69 [NARASUMBER] 
Drs.Y.TRI KERWIADY,M.si
70 [NARASUMBER] 
JAMALUDDIN.S.SoS.MH.
71 [NARASUMBER] 
DRS.NASARUDDIN,M.SI.
72 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba, SH, M.Si
73 [NARASUMBER] 
Very AS Patiallo,SH.M.Si
74 [NARASUMBER] 
A.Muh.Akbar.S.STP.Msi.
75 [NARASUMBER] 
Muh.Hasim
76 [NARASUMBER] 
MUH.SABRI PABOTORI,S.STP
77 [NARASUMBER] 
A.MUSRAN ANDI MUCHSIN,SPI,MSi
78 [NARASUMBER] 
HJ.NURAENI
79 [NARASUMBER] 
Dra.Hj. Hasmawaty .s.Mpa
80 [NARASUMBER] 
HUSNAWATI
81 [NARASUMBER] 
Hj.DARMINAH,SE
82 [INSTRUKTUR] 
Dra.NURAENI
83 [NARASUMBER] 
Dra. Fitriyani Rachman .T
84 [NARASUMBER] 
H.ANDI GUNTUR HAKIM
85 [NARASUMBER] 
JODJE HASANUDDIN
86 [NARASUMBER] 
ALI BAS ,SE Msi
87 [NARASUMBER] 
ASIRAH
88 [NARASUMBER] 
IR.MUH.ARIFIN KARIM
89 [NARASUMBER] 
MUNASRI,S,S.TP.M.AdM.KP
90 [NARASUMBER] 
MUSRAN ANDI MUCHSIN
91 [NARASUMBER] 
PATAHANGI NURDIN.S IP
92 [NARASUMBER] 
ALI BAS,SE,MSi
93 [NARASUMBER] 
MUSRAN ANDI MUCHSIN .Msi
94 [NARASUMBER] 
H.A. ARSYAD LANTARA,M.Si
95 [NARASUMBER] 
MUHAMMAD ALI.SPd.MH
96 [NARASUMBER] 
ALI BAS,SE.MSi
97 [NARASUMBER] 
Drs.Y.TRI KERWIADY,M.si
98 [NARASUMBER] 
MUSRAN ANDI MUCHSIN .Msi
99 [NARASUMBER] 
ANDI ASWAR,SH,MH.
100 [NARASUMBER] 
ALAMSYAH,SKM
101 [NARASUMBER] 
ALI BAS ,SE Msi
102 [NARASUMBER] 
HERLINA,ST ,MT
103 [NARASUMBER] 
ALI BAS ,SE Msi
104 [NARASUMBER] 
DRS.EK.H .MUSTAFAH.MM
105 [NARASUMBER] 
MUSRAN ANDI MUCHSIN .MSi.
106 [NARASUMBER] 
Drs.Y.TRI KERWIADY,M.Si
107 [NARASUMBER] 
MUSRAN ANDI MUCHSIN .Msi
108 [NARASUMBER] 
H.A.KURNIADY,SH,MM,MBA
109 [NARASUMBER] 
Ir.Hj.ROSNIAR ANWAR
110 [NARASUMBER] 
IR.MUH. ARIFIN KARIM
111 [NARASUMBER] 
ALI BAS,SE.M.si
112 [NARASUMBER] 
ASIRAH
113 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba. SH MSi.
114 [NARASUMBER] 
SUPRIADI,SE,M.Si
115 [NARASUMBER] 
HARTINA SANUSI S.Pt,M.I Kom
116 [NARASUMBER] 
Rais Rahman,S.STP,M.Si
117 [NARASUMBER] 
Drs.H. Sentot Irawan D, M.Si
118 [NARASUMBER] 
HAMKA,SH,M.A.P
119 [NARASUMBER] 
AHMAD ABU ZAID,S.Sos,MSi
120 [NARASUMBER] 
ANDI ISMAWATI ,SE
121 [NARASUMBER] 
SUKANDAR
122 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba. SH MSi.
123 [NARASUMBER] 
Drs.A.Muhammad Sukri,MT
124 [NARASUMBER] 
Muhammad Yusuf Mappe,SE.M.Si
125 [NARASUMBER] 
126 [] 
H. Mustari Soba. SH MSi.
127 [NARASUMBER] 
Drs.A.Muhammad Sukri,MT
128 [NARASUMBER] 
RAHMAN
129 [NARASUMBER] 
Thamrin,S.Hut.MM
130 [NARASUMBER] 
YUSUF MAPPE,SE.MsI
131 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba. SH MSi.
132 [NARASUMBER] 
Drs.A.Muhammad Sukri,MT
133 [NARASUMBER] 
Drs.Adnan Nawawie,M.si.
134 [NARASUMBER] 
Very AS Patiallo,SH.M.Si
135 [NARASUMBER] 
MUH.ADHAM ,S.SOs,MSi
136 [NARASUMBER] 
SABRI PABOTORI,S.STP,M.Si
137 [NARASUMBER] 
ARMIN SALASSA
138 [NARASUMBER] 
IR.MUHAMMAD NUR MASI,
139 [NARASUMBER] 
Drs.CHAERUDDIN ARSYAD.B
140 [NARASUMBER] 
HARMADI,Sos,Msi
141 [NARASUMBER] 
MUSRAN ANDI MUCHSIN .Msi
142 [NARASUMBER] 
Drs.Y.TRI KERWIADY,M.si
143 [NARASUMBER] 
ALI BAS ,SE Msi
144 [NARASUMBER] 
ASIRAH
145 [NARASUMBER] 
Ir.ARIFIN KARIM
146 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba. SH MSi.
147 [NARASUMBER] 
Ir.Hj Juliana A.Makkarumpa,Msi
148 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba. SH MSi.
149 [NARASUMBER] 
Ir.Hj Juliana A.Makkarumpa,Msi
150 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba. SH MSi.
151 [NARASUMBER] 
Ir.Hj Juliana A.Makkarumpa,Msi
152 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba. SH MSi.
153 [NARASUMBER] 
HJ.SRISURO ADHAWATI KASIM,SE.MsI
154 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba. SH MSi.
155 [NARASUMBER] 
Ir.Hj Juliana A.Makkarumpa,Msi
156 [NARASUMBER] 
HAMKA.SH.MAP
157 [NARASUMBER] 
Muhammad Yusuf Mappe,SE.M.Si
158 [NARASUMBER] 
159 [] 
H.AMRULLAH BAKRI,S.SG,MH
160 [NARASUMBER] 
SUKANDAR
161 [NARASUMBER] 
Dra.HAJIRAH
162 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba. SH MSi.
163 [NARASUMBER] 
Ir.Hj Juliana A.Makkarumpa,Msi
164 [NARASUMBER] 
HJ.SRISURO ADHAWATI KASIM,SE.MsI
165 [NARASUMBER] 
Drs.Abd Halik,MSi
166 [NARASUMBER] 
MUSRAN ANDI MUCHSIN .Msi
167 [NARASUMBER] 
Drs.Ramli.P
168 [NARASUMBER] 
Dra. Fitriyani Rachman .T,MM
169 [NARASUMBER] 
Dra HJ .NURAENI
170 [NARASUMBER] 
HUSNIWATY
171 [NARASUMBER] 
H.ANDI GUNTUR HAKIM
172 [NARASUMBER] 
A.Riski Melta Syarifuddin,S.STP
173 [NARASUMBER] 
Nasrah,S.Sos,MSi
174 [NARASUMBER] 
Andi Murni Opu,SH
175 [NARASUMBER] 
Drs.H.A. Salam Soba,MPd
176 [NARASUMBER] 
VERY AS PATIALLO,SH.M.Si
177 [NARASUMBER] 
MUH.ADHAM,S,Sos,MSi
178 [NARASUMBER] 
SABRI PABOTORI,S.STP,MSi
179 [NARASUMBER] 
MUH.NUR
180 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba. SH MSi.
181 [NARASUMBER] 
Drs.H.Sentot Irawan D,M.si
182 [NARASUMBER] 
A.Riski Melta Syarifuddin,S.STP
183 [NARASUMBER] 
Ir.Musran.A.Muchsin,MSi
184 [NARASUMBER] 
A.Muh.Akbar.S.STP.Msi.
185 [NARASUMBER] 
A.Riski Melta Syarifuddin,S.STP
186 [NARASUMBER] 
Andi Murni Opu,SH
187 [NARASUMBER] 
Hj.Salmiah,SH,MSi
188 [NARASUMBER] 
Rifka Ahlan,S.Sos
189 [NARASUMBER] 
Drs.H.Sentot Irawan D,M.si
190 [NARASUMBER] 
A.Riski Melta Syarifuddin,S.STP
191 [NARASUMBER] 
Andi Murni Opu,SH
192 [NARASUMBER] 
Drs.H.A. Salam Soba,MPd
193 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba. SH MSi.
194 [NARASUMBER] 
Rais Rahman,S.STP,M.Si
195 [NARASUMBER] 
SUPRIADI,SE,M.Si
196 [NARASUMBER] 
HARTINA SANUSI S.Pt,M.I Kom
197 [NARASUMBER] 
Rais Rahman,S.STP,M.Si
198 [NARASUMBER] 
IRAWAN DERMAYASAMIN,ST.MSi
199 [NARASUMBER] 
SARINANDE,S.ST
200 [NARASUMBER] 
NURNANINGSIH,SKM.M,KES
201 [NARASUMBER] 
DRS,JACOBUS SIAHAYA,M,S
202 [NARASUMBER] 
DR.ZULKIFLI ASPAN,SH,
203 [NARASUMBER] 
IR.IKSAN MAKLUD
204 [NARASUMBER] 
ALI BAS,SE,Msi.
205 [NARASUMBER] 
ALI BAS ,SE Msi
206 [NARASUMBER] 
DR.ZULKIFLI ASPAN,SH,MH
207 [NARASUMBER] 
DR.MUH.SYAKIR
208 [NARASUMBER] 
SITTI HASNIA,SP.MP
209 [NARASUMBER] 
AMRANI SAMAD
210 [NARASUMBER] 
Very AS Patiallo,SH.M.Si
211 [NARASUMBER] 
MUH.ADHAM ,S.SOs,MSi
212 [NARASUMBER] 
H. Mustari Soba. SH MSi.
213 [NARASUMBER] 
Rais Rahman,S.STP,M.Si
214 [NARASUMBER] 
AYAHTULLAH ARJUN
215 [NARASUMBER] 
HASNIYATI
216 [NARASUMBER] 
HASNIYATI
217 [NARASUMBER] 
ANDI MUH.ILHAM
218 [NARASUMBER] 
NURHAYATI
219 [NARASUMBER] 
ANDI MUH.ILHAM
220 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba, SH,MSi
221 [NARASUMBER] 
Drs.Andi Muhammad Sukri,MT
222 [NARASUMBER] 
Ghaos Sudrajad
223 [NARASUMBER] 
Salehuddin,S.Kom,M Si
224 [NARASUMBER] 
Drs.H. A.Salam Soba, M.Pd
225 [NARASUMBER] 
Alibas,SE,MSi
226 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba, SH,MSi
227 [NARASUMBER] 
VERY AS PATIALLO,SH.M.Si
228 [NARASUMBER] 
MARHAMAH S.SOs ,M.Si
229 [NARASUMBER] 
Muhammad Fadli,S.Kom
230 [NARASUMBER] 
MUSMULYADI,S.Kom
231 [NARASUMBER] 
Drs.Andi Muhammad Sukri,MT
232 [NARASUMBER] 
YOHANES DAUN PUTE'SE
233 [NARASUMBER] 
RAHMAN,SE
234 [NARASUMBER] 
Alibas,SE,MSi
235 [NARASUMBER] 
Drs.H. A.Salam Soba, M.Pd
236 [NARASUMBER] 
H.ANDI ARSYAD,SH,M,SI
237 [NARASUMBER] 
A.NASRULLAH BASHIR,MM
238 [NARASUMBER] 
MUHAMMAD ALI,S.PD,MH
239 [NARASUMBER] 
Ir.Musran Andi Muchsin,M.si
240 [NARASUMBER] 
MASLING,SE.Msi
241 [NARASUMBER] 
ALIMUS.S.IP
242 [NARASUMBER] 
DRA..NURAENI.MM
243 [NARASUMBER] 
HUSNAWATI
244 [NARASUMBER] 
Dra.HJ.NURAENI,MM
245 [NARASUMBER] 
Ir.Musran Andi Muchsin,M.si
246 [NARASUMBER] 
DRS.Y.TRI KERWIADY,MSi
247 [NARASUMBER] 
DR.ZULKIFLI ASPAN,SH,MH
248 [NARASUMBER] 
MUH.ADHAM,S,Sos,MSi
249 [NARASUMBER] 
IKSAN MAHFUD
250 [NARASUMBER] 
AYATULLAH ARJUN
251 [NARASUMBER] 
VERY AS PATIALLO,SH.M.Si
252 [NARASUMBER] 
H.JUPRI RAHMAN S.STP.MSI
253 [NARASUMBER] 
Dr.MUHAMMAD SYAKIR.SP.M.SI
254 [NARASUMBER] 
HASNIATI
255 [NARASUMBER] 
AYATULLAH ARJUN
256 [NARASUMBER] 
IKSAN MAHFUD
257 [NARASUMBER] 
Dr.ZULKIFLI ASPAN,SH.MH
258 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba, SH,MSi
259 [NARASUMBER] 
VERY AS PATIALLO,SH.M.Si
260 [NARASUMBER] 
Ir.Sitti Marhamah,MM
261 [NARASUMBER] 
MUH.ADHAM,S,Sos,MSi
262 [NARASUMBER] 
SABRI PABOTORI,S.STP,MSi
263 [PEMBICARA KHUSUS] 
H.Mustari Soba, SH,MSi
264 [NARASUMBER] 
VERY AS PATIALLO,SH.M.Si
265 [NARASUMBER] 
MUH.ADHAM,S,Sos,MSi
266 [NARASUMBER] 
SABRI PABOTORI,S.STP,MSi
267 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba, SH,MSi
268 [NARASUMBER] 
MUH.ADHAM,S,Sos,MSi
269 [NARASUMBER] 
VERY AS PATIALLO,SH.M.Si
270 [NARASUMBER] 
SABRI PABOTORI,S.STP,MSi
271 [NARASUMBER] 
MUHAMMAD NAJIB.MA
272 [NARASUMBER] 
VERI PATIALLO,SH,MSI
273 [NARASUMBER] 
MUH.ADHAM S,SOS,MSI
274 [NARASUMBER] 
SJUHAILY KASIM,ST
275 [NARASUMBER] 
276 [] 
277 [] 
ALI BAS,SE,M.SI
278 [NARASUMBER] 
DR.ZULKIFLI ASPAN,SH,MH
279 [NARASUMBER] 
DRA.NURAENI.
280 [NARASUMBER] 
MARWAH
281 [NARASUMBER] 
IR.HJ.SATRIAWATY,MM
282 [NARASUMBER] 
HJ.DARMINAH ,SE
283 [NARASUMBER] 
IR.MUSRAN ANDI MUCHSIN,M,SI
284 [NARASUMBER] 
DRS.Y.TRI KERWIADY,M.SI
285 [NARASUMBER] 
MUH.ARIS S.SOS M.SI
286 [NARASUMBER] 
HARLINA,ST.MT
287 [NARASUMBER] 
HJ.RACHMAWATY.S.SOS.M.PD
288 [NARASUMBER] 
IR.MUSRAN ANDI MUCHSIN,M,SI
289 [NARASUMBER] 
RAIS RAHMAN,S,STP,MSi
290 [NARASUMBER] 
H.JUFRI S.Sos
291 [NARASUMBER] 
SUPRIADI ,SE
292 [NARASUMBER] 
DRS.MISBAH
293 [NARASUMBER] 
HARTINA SANUSI S,Pt.M.I Kom
294 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
295 [NARASUMBER] 
RAIS RAHMAN,S,STP,MSi
296 [NARASUMBER] 
SRIWATI,SE,MM
297 [NARASUMBER] 
SUPRIADI ,SE
298 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
299 [NARASUMBER] 
VALENTINUS S.SUMITO.S IP
300 [NARASUMBER] 
PROF,DR.H.MUH.RAMLI
301 [NARASUMBER] 
MUH.AZLIM
302 [NARASUMBER] 
RAIS RAHMAN,S,STP,MSi
303 [NARASUMBER] 
H. MUSTARI SOBA, SH, M. Si
304 [NARASUMBER] 
DRS. A. MUH. SUKRI SAIBY, MT
305 [NARASUMBER] 
IKHWAN, S. Sos. M. Si
306 [NARASUMBER] 
M. THAYEB. K
307 [NARASUMBER] 
PROF. DR. AHMAD RUSLAN. SH, MH
308 [NARASUMBER] 
DRS. H. A. SALAM SOBA, M. BA
309 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
310 [NARASUMBER] 
RAIS RAHMAN,S,STP,MSi
311 [NARASUMBER] 
Ir.H.Amir Rahman,M.si
312 [NARASUMBER] 
Prof.Dr.Ir.Darmawan Salman,M.si
313 [NARASUMBER] 
H.MISBAH CHAERUDDIN,M.Si
314 [NARASUMBER] 
RAIS RAHMAN,S,STP,MSi
315 [NARASUMBER] 
Ir.H.Amir Rahman,M.si
316 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
317 [NARASUMBER] 
Drs.Sentot Irawan ,D,M.si
318 [NARASUMBER] 
Andi M.Akbar,RPN,STP,Msi
319 [NARASUMBER] 
Ir.M.Marhaum Latief,MM
320 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
321 [NARASUMBER] 
Ir.M.Marhaum Latief,MM
322 [NARASUMBER] 
NILMA,S.SOS,MM
323 [NARASUMBER] 
AHMAD YUSRAN,S.STP,M,SI
324 [NARASUMBER] 
Drs,Sentot Irawan D M.SI
325 [NARASUMBER] 
MUSMULIADI S.KOM
326 [NARASUMBER] 
A.M.AKABAR,RPM,S.STP,M.SI
327 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
328 [NARASUMBER] 
DRS.H.ANDI IRAWAN BINTANG,MT
329 [NARASUMBER] 
Ir.M.Marhum Latief,MM
330 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
331 [NARASUMBER] 
MUSMULIADI S.KOM
332 [NARASUMBER] 
MUH.FADLI
333 [NARASUMBER] 
A.M.AKABAR,RPM,S.STP,M.SI
334 [NARASUMBER] 
Drs,Sentot Irawan D M.SI
335 [NARASUMBER] 
DRS. H. A. SALAM SOBA, M. BA
336 [NARASUMBER] 
GUSTI ARIF
337 [NARASUMBER] 
DRS. A. MUH. SUKRI SAIBY, MT
338 [NARASUMBER] 
ALI BAS,SE,M.SI
339 [NARASUMBER] 
340 [] 
RAHMAN,SE
341 [NARASUMBER] 
DRS. A. MUH. SUKRI SAIBY, MT
342 [NARASUMBER] 
ALI BAS,SE,M.SI
343 [NARASUMBER] 
DRS. H. A. SALAM SOBA, M. BA
344 [NARASUMBER] 
345 [] 
346 [] 
347 [] 
348 [] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
349 [NARASUMBER] 
DRS. H. A. SALAM SOBA, M. BA
350 [NARASUMBER] 
Prof.DR.AHMAD RUSLAN
351 [NARASUMBER] 
DRS. A. MUH. SUKRI SAIBY, MT
352 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
353 [NARASUMBER] 
VERI PATIALLO,SH,MSI
354 [NARASUMBER] 
MUH.ADHAM S,SOS,MSI
355 [NARASUMBER] 
MUH.NUR MAZI.
356 [NARASUMBER] 
ABDUL SALAM
357 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
358 [INSTRUKTUR] 
VERI PATIALLO,SH,MSI
359 [NARASUMBER] 
Dr.Hj.St.Masniah Djabir,S.Pi,MP
360 [NARASUMBER] 
MUH.ADHAM S,SOS,MSI
361 [NARASUMBER] 
SABRI PABOTORI S.STP, M.Si
362 [NARASUMBER] 
IR.MUSRAN ANDI MUCHSIN,M,SI
363 [NARASUMBER] 
DRA. FITRIANI RACHMAN TAMMA M.M
364 [NARASUMBER] 
MUH.SYAKIR .M.SP.MSI
365 [NARASUMBER] 
IR.MUSRAN ANDI MUCHSIN,M,SI
366 [NARASUMBER] 
DRA. FITRIANI RACHMAN TAMMA M.M
367 [NARASUMBER] 
MUH.SYAKIR .M.SP.MSI
368 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
369 [NARASUMBER] 
RAIS RAHMAN,S,STP,MSi
370 [NARASUMBER] 
Ir.H.Amir Rahman,M.si
371 [NARASUMBER] 
NURMINSARI,SH,MH
372 [NARASUMBER] 
PROF.DR,IR BAHARUDDIN
373 [TIM PENILAI] 
VERI PATIALLO,SH,MSI
374 [TIM PENILAI] 
IR.AHMAD
375 [TIM PENILAI] 
MUH.ADHAM S,SOS,MSI
376 [TIM PENILAI] 
JUMARDI LANTA
377 [TIM PENILAI] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
378 [NARASUMBER] 
Ir.H.Amir Rahman,M.si
379 [NARASUMBER] 
RAIS RAHMAN,S,STP,MSi
380 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
381 [NARASUMBER] 
VERI PATIALLO,SH,MSI
382 [NARASUMBER] 
IR.MUH.NUR MAZI.
383 [INSTRUKTUR] 
ANDI RISKY JAYANTI
384 [NARASUMBER] 
MUH.ADHAM S,SOS,MSI
385 [NARASUMBER] 
VERI PATIALLO,SH,MSI
386 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
387 [NARASUMBER] 
MUH.ADHAM S,SOS,MSI
388 [NARASUMBER] 
SABRI PABOTORI S.STP, M.Si
389 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
390 [NARASUMBER] 
DRS. H. A. SALAM SOBA, M. BA
391 [NARASUMBER] 
DRS,ABD RAHMAN MUNTU
392 [NARASUMBER] 
VERI PATIALLO,SH,MSI
393 [NARASUMBER] 
PROF. DR .AHMAD RUSLAN,SH.MH
394 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
395 [NARASUMBER] 
DR.ZULKIFLI ASPAN,SH.MH
396 [NARASUMBER] 
VERI PATIALLO,SH,MSI
397 [NARASUMBER] 
MUH.ADHAM S,SOS,MSI
398 [NARASUMBER] 
SABRI PABOTORI S.STP, M.Si
399 [NARASUMBER] 
SYAMSUL RISAL ,SE
400 [NARASUMBER] 
SURYADIJAYA SAFARUDDIN
401 [NARASUMBER] 
DRS. H. A. SALAM SOBA, M. BA
402 [NARASUMBER] 
ALI BAS,SE,M.SI
403 [NARASUMBER] 
DRS. A. MUH. SUKRI SAIBY, MT
404 [NARASUMBER] 
HALSEN,S.IP.MM,
405 [NARASUMBER] 
DRS. A. MUH. SUKRI SAIBY, MT
406 [NARASUMBER] 
H.Mustari Soba,SH,M.Si
407 [NARASUMBER] 
SURYADIJAYA SAFARUDDIN S.STP,MSI
408 [NARASUMBER] 
HALSEN,S.IP.MM,
409 [NARASUMBER] 
H.MUSTARI SOBA,SH.,M.SI
410 [NARASUMBER] 
RAIS RAHMAN, S,STP,M.SI
411 [NARASUMBER] 
HUMRIATI.BS,SOS,M.KOM
412 [NARASUMBER] 
SUPRIADI,SE
413 [NARASUMBER] 
DJUHAILY KASIM
414 [NARASUMBER] 
DR,IR.ABD.HARIS BAHRUN
415 [NARASUMBER] 
RAIS RAHMAN, S,STP,M.SI
416 [NARASUMBER] 
Dra,A.Makkasolang ,Msi
417 [NARASUMBER] 
A.M.AKBAR RPN,STP,M.SI
418 [NARASUMBER] 
H.MUSTARI SOBA,SH.,M.SI
419 [NARASUMBER] 
RAIS RAHMAN, S,STP,M.SI
420 [NARASUMBER] 
SRIWATI,SE.MM
421 [NARASUMBER] 
UNSUR KOMPAK
422 [NARASUMBER] 
RAIS RAHMAN, S,STP,M.SI
423 [NARASUMBER] 
SYARIFUDDIN,SE., M.A.P.
424 [NARASUMBER] 
M.RAJAB, S.PD., MH
425 [NARASUMBER] 
VERI PATTIALLO SH,MH
426 [NARASUMBER] 
H.MUSTARI SOBA,SH.,M.SI
427 [NARASUMBER] 
H.MUSTARI SOBA,SH.,M.SI
428 [NARASUMBER] 
DRS. ANDI MUHAMMD SUKRI,MT
429 [NARASUMBER] 
Drs.H.A.Salam Soba,SE
430 [NARASUMBER] 
ALIBAS,.SE,MSI
431 [NARASUMBER] 
SURYADIJAYA SAFARUDDIN ,S.STP,M.SI
432 [NARASUMBER] 
POERFIKA AGUS BACHTIAR
433 [NARASUMBER] 
H.MUSTARI SOBA,SH.,M.SI
434 [NARASUMBER] 
HJ. NURWASI. S.SOS
435 [NARASUMBER] 
IR. MUSRAN ANDI M, M.SI
436 [NARASUMBER] 
IR. MUHAMMAD ARIFIN KARIM
437 [NARASUMBER] 
MANSYUR
438 [NARASUMBER] 
MUKHLYSA DAUD,ST, MSI
439 [NARASUMBER] 
DRA. HJ. NURHAENI, UM
440 [NARASUMBER] 
H.MUSTARI SOBA,SH.,M.SI
441 [TIM PENILAI] 
IR. MUSRAN ANDI M, M.SI
442 [TIM PENILAI] 
DRA. HJ. NURHAENI, MM
443 [TIM PENILAI] 
Dra,Fitri Rachman Tamma,MM
444 [TIM PENILAI] 
DRS.Y.TRIKERWIADY,MSI
445 [TIM PENILAI] 
AHMAD ABU ZAID,S.SOS,MSI
446 [TIM PENILAI] 
NURCAHYA NINGSIH,AMD
447 [TIM PENILAI] 
ANDI RAHMI AZIS,S.SOS
448 [TIM PENILAI] 
DRS.ABD.RAUF
449 [TIM PENILAI] 
ISMUL BASIR ALAM ,STP,MSI
450 [TIM PENILAI] 
H.MUSTARI SOBA,SH.,M.SI
451 [NARASUMBER] 
IR. MUSRAN ANDI MUCHSIN, M.SI
452 [NARASUMBER] 
FADHLI, S.KOM
453 [NARASUMBER] 
H.MUSTARI SOBA,SH.,M.SI
454 [TIM PENILAI] 
RAIS RAHMAN, S,STP,M.SI
455 [TIM PENILAI] 
M.Thayeb.K S.Sos
456 [TIM PENILAI] 
SRIWATI,SE.MM
457 [PELATIH] 
Ir.H.Amir Rahman,Msi
458 [TIM PENILAI] 
Nurmin sari,SH,MH
459 [TIM PENILAI] 
Dra.Adriana Duma.Mpd
460 [TIM PENILAI] 
Kasri ,SKM,M.Kes
461 [TIM PENILAI] 
Kompol Mulyadi
462 [PELATIH] 
HJ.Rahmatia Alam Bulu
463 [TIM PENILAI] 
H.MUSTARI SOBA,SH.,M.SI
464 [NARASUMBER] 
IR. MUSRAN ANDI M, M.SI
465 [NARASUMBER] 
KABID PEMSOSBUD BAPPEDA PROVSULSEL
466 [NARASUMBER] 
Dra,Hj.NURAENI.MM
467 [NARASUMBER] 
Dra,Fitri Rachman Tamma,MM
468 [NARASUMBER] 
H.MUSTARI SOBA,SH.,M.SI
469 [NARASUMBER] 
IR. MUSRAN ANDI MUCHSIN, M.SI
470 [NARASUMBER] 
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULSEL
471 [NARASUMBER] 
DINAS PENDIDIKAN PROV SULSEL
472 [NARASUMBER] 
Dra,Hj.NURAENI.MM
473 [NARASUMBER] 
HARUDDING HAMID
474 [NARASUMBER] 
IR. MUSRAN ANDI MUCHSIN, M.SI
475 [NARASUMBER] 
Dra,Hj.NURAENI.MM
476 [NARASUMBER] 
NORMAH .SIP.M,SI
477 [NARASUMBER] 
MUKHLYSA DAUD, ST M,SI
478 [NARASUMBER] 
MANSYUR,SH
479 [NARASUMBER] 
ARIFIN KARIM, SH
480 [NARASUMBER] 
MUKHLYSA DAUD, ST M,SI
481 [NARASUMBER] 
IRIANTY, S.STP., M.SI
482 [NARASUMBER] 
ARIFIN KARIM, SH
483 [NARASUMBER] 
IR. MUSRAN ANDI MUCHSIN, M.SI
484 [NARASUMBER] 
Dra,Fitri Rachman Tamma,MM
485 [NARASUMBER] 
SYAMSUL BACHRI,S.IP.M.SI
486 [NARASUMBER] 
MANSYUR,SH
487 [NARASUMBER] 
IR. MUSRAN ANDI MUCHSIN, M.SI
488 [NARASUMBER] 
DR.ANDY.M.SI
489 [NARASUMBER] 
ALIBAS,.SE,MSI
490 [NARASUMBER] 
MANSYUR,SH
491 [NARASUMBER] 
Dra,Fitri Rachman Tamma,MM
492 [NARASUMBER]